Læreplan klasse B

Klasse B

Læreplan

Trinn 1
Trafikalt grunnkurs på 4 kvelder.

Er obligatoriske for å få lov å begynne å øvelseskjøre. Det gjelder også for mopedelever.
Haralds
Trinn 2
Teknisk kjøring:

• om betjeningsorganene
• starte og stanse bilen
• gire opp/ ned
• rutiner ved høyre/venstre sving
• normalbrems
• bakkestart m/uten håndbrekk
• rygging og parkering
• Sikkerhetskontroll av kjøretøy


Under all kjøring på del 2, er lærer ansvarlig for det som skjer utenfor bilen, mens eleven konsentrerer seg om teknisk kjøring.

Trinnet avsluttes med en trinnvurderingstime for å se om eleven mestrer de overnevnte øvelsene, og dermed er klar for å begynne på trinn 3, eventuelt om en trenger mer trening, enten på skolen eller hjemme for å kunne føle seg trygg til nye utfordringer.

Normalt så bruker en elev 8-10 timer på denne delen, så her kan en spare timer med å øvelseskjøre mye og riktig hjemme sammen med foresatte.
Haralds
Trinn 3
Trafikal kjøring i trafikk.

I denne delen skal eleven selvstendig kjøre og ta avgjørelser og kunne mestre følgende :

• Vikeplikt på ulike typer veg.
• Kjøring på flerfeltsveg.
• Enveiskjørte gater.
• Kompliserte kryss i bykjøring.
• Lysregulerte kryss.
• Myndighetspyramiden.
• Rundkjøringer.
• Inn/ut av motorveg
• Inn/ut av veger med høy hastighet.

En er nå vanligvis klar for dagen for sikkerhetskurs på bane , som tidligere ble kalt glattkjøring. Denne gjennomføres med en forbikjøringsdel på veg til Voss, og selve sikkerhetskurs på bane gjennomføres på Nafs anlegg på Bjørkemoen. En må huske på å ta med for gebyret til baneleie.

En er nå kommet til siste del av Trinn 3, og en skal da selvstendig vise at en behersker både teknisk kjøring samt den trafikale kjøringen i trafikk.

Som en ser så avsluttes både trinn 2 og trinn 3 med en trinnvurderingstime for å se at eleven er på riktig nivå ved hjelp av sine egne kunnskaper og ferdigheter, samt ved en stor grad av selvinnsikt.

Som en da ser så er det 9 ulike temaer som skal gjennomgås, samt dagen på Sikkerhetskurs på bane, og tilslutt trinnvurderingstime 2 som skal gjennomføres på dette trinnet.
Haralds
Trinn 4
Sikkerhetskurs på veg.

I den avsluttende delen skal eleven gjennomgå:

• 2 timer innledende teori
• Kjøre 5 timer under vekslende veg og trafikkforhold.
• 1+3 timer kjøring til planlagte steder, kartkjøring.
• 2 timer oppsummerende teori, med vekt på erfaringsutveksling
Haralds

Nye Priser

Nye priser fra 01.09.21