Klasse AM - Moped

Opplæring

Opplæring Kl M 146 (moped)

Ny føreropplæring ble innført 01.01.2017. Opplæringen består av fire trinn. Å ha nådd målet på ett trinn er en forutsetning for å ha godt utbytte av opplæringen på det neste trinnet.

Hovedmål jf. § 10-1

Etter å ha gjennomført trafikkopplæring i klasse M 146 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre moped, M 146, på en ansvarlig måte.
Eleven skal ha fått utviklet kunnskaper, ferdigheter, selvinnsikt og risikoforståelse som trengs for å kjøre på en måte som er trafikksikker, gir god samhandling, fører til god trafikkavvikling, tar hensyn til helse, miljø og andres behov samt er i samsvar med gjeldende regelverk.

Trinn 1

Dette trinnet består av ”Trafikalt grunnkurs” og er obligatorisk for alle som skal begynne øvingskjøring for klassen M 146. Personer som tidligere har gjennomført trafikalt grunnkurs, og personer som innehar førerett i klassene A1, A, B, M, S og T på bakgrunn av obligatorisk opplæring eller avlagt førerprøve, fritas for kurset. Innehavere av førerett i klassene M 146,S og T skal likevel ha opplæring i mørkekjøring og førstehjelp, ved erverv av førerett i annen klasse. Kurset er på 17 undervisningstimer, og inneholder fellesstoff for alle ”lette” førerkortklasser. Kurset skal gi elevene en grunnleggende forståelse for trafikken som system og hvordan de ulike aktørene samhandler for å få et godt fungerende og sikkert transportsystem. Tema som selvinnsikt og egne handlings- og vurderingstendenser er sentrale i dette trinnet. Kurset danner grunnlaget for den videre opplæringen i alle førerkortklasser.

Trinn 2

På trinn 2 er målene i hovedsak rettet mot eleven og mopeden. Elevene skal lære å beherske mopeden rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Å kjøre teknisk riktig vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig.

God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3. Elevene skal i tillegg få kunnskap om mopeden. Denne kunnskapen skal bidra til at elevene lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at elevene skal kunne ivareta mopedførerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet. Trinnet avsluttes med en trinnvurdering, ekstra kjøring utover grunnpakken i mopedkurset kan påregnes hvis målet for trinnet ikke er nådd.

Trinn 3

På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og kjøringen ute i trafikken. Elevene skal beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også ha kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevenes ferdigheter være nær det nivået hvor de kan kjøre selvstendig. Trinnet avsluttes med en trinnvurdering, ekstra kjøring utover grunnpakken i mopedkurset kan påregnes hvis målet for trinnet ikke er nådd.

God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3. Elevene skal i tillegg få kunnskap om mopeden. Denne kunnskapen skal bidra til at elevene lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at elevene skal kunne ivareta mopedførerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet. Trinnet avsluttes med en trinnvurdering, ekstra kjøring utover grunnpakken i mopedkurset kan påregnes hvis målet for trinnet ikke er nådd.

Trinn 4

Målene på trinn 4 er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse tema vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen.

Etter at opplæringen er gjennomført og du har fylt 16 år, må du bestå en teoriprøve på trafikkstasjon før førerkort kl. M 146 blir utstedt.